Agilab
Omyly slídí kolem dokola a při nejmenší příežitosti vám proklouznou. Každá metoda je nedokonalá.
Charles Nicolle
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Etický kodex
 AGILAB group s.r.o.

Etický kodex laboratoře Agilab group, s.r.o.

1. Zásady etického přístupu laboratoře

 • Nestátní diagnostické laboratoře Agilab group (dále jen „Laboratoř“) jsou součástí systému zdravotní péče, jehož účelem je zabezpečit ochranu zdraví občanů. Takový cíl je garantován Ústavou ČR (Listina základních práv a svobod) jako jedno ze základních práv, a vyplývá zejména z principiální hodnotové orientace našeho kulturního okruhu. Laboratoř má tudíž nezastupitelný podíl na plnění jednoho z nejzávažnějších celospolečenských úkolů. Přesto že se mnohdy s občanem – pacientem přímo nesetkává, je jejím jednoznačně prioritním cílem prospěch pacienta, zvláště pak přispění ke správnému stanovení diagnózy, ke sledování účinku a postupu léčby, ke zvýšení kvality života. Tomuto cíli zcela podřizuje své postupy a aktivity.
 • Veškerá vyšetření provádí laboratoř spolehlivými a objektivními metodami, které reprezentují nejvyšší současnou úroveň oboru a jsou porovnávány v kontrolních systémech SEKK a EHK. Vyšetření jsou uskutečňována způsobilými kvalifikovanými pracovníky. Laboratoř trvale dbá o sledování pokroku v oboru a v souvisejících disciplinách. Prostřednictvím odborných garantů, seminářů a konferencí včetně studia a školení pečuje o vysoký standard kvality a inovace. Laboratoř trvale dbá o odborný růst svých pracovníků a vytváří pro něj podmínky.
 • Veškerá vyšetření laboratoř provádí v souladu s praktickými možnostmi bez zbytečného prodlení, případně podle požadavků zadávajícího lékaře tak, aby výsledky byly co nejdříve k využití.
 • Vyšetření se provádějí korektně bez jakékoliv diskriminace nebo ovlivňování.
 • Laboratoř je k dispozici zadávajícímu lékaři, pokud má k vyšetření zvláštní připomínky a požadavky. Informuje jej také o případných nestandardních vlastnostech odebraného vzorku nebo jiných anomáliích.
 • Laboratoř shromažďuje informace o pacientovi pouze v rozsahu potřebném pro provedení požadovaných vyšetření, pro předání a evidenci výsledků a pro následné úhrady zdravotními pojišťovnami. Výsledky laboratorních vyšetření jsou důvěrné, přístup k záznamům se přísně řídí legislativními předpisy. Výsledky se předávají pouze lékaři, který testy požadoval. Ostatním subjektům se mohou předat výhradně se souhlasem pacienta, a nebo vyžaduje-li to zákon. Pro další účely, jako jsou odborné publikace, statistiky apod. je lze použít pouze po odstranění veškeré identifikace pacienta.
 • Laboratoř zabezpečuje v souladu s předpisy spolehlivé ukládání a archivaci výsledků, aby byly uchráněny proti ztrátě, znehodnocení a zneužití.
 • Laboratoř se musí vyhnout situacím, ze kterých může povstat konflikt zájmů. Pokud to není možné, v úvahu připadající zájmy se otevřeně deklarují a uskuteční kroky, které je minimalizují.
 • Laboratoř dodržuje vůči svým pracovníkům zásadu rovných příležitostí, rovného zacházení a pracovních podmínek při výkonu povolání a rovných příležitostí při zvyšování kvalifikace.

2. Zásady etického přístupu pracovníků laboratoře

 • Pracovník laboratoře je si vědom, že smyslem jeho práce je prospěch a zájem pacienta a tomuto cíli podřizuje, v souladu se zásadami a posláním laboratoře, veškerou svou činnost.
 • Pracovník respektuje při své práci práva a důstojnost každého jednotlivce, pacientů i spolupracovníků, nediskriminuje a přistupuje ke každému s potřebnou mírou úcty, dobré vůle a empatie. Totéž se týká rovněž případů komunikace s pracovišti, která zadávají – vyžadují příslušná stanovení nebo vyšetření.
 • Pracovníci jsou povinni udržovat stále svou intelektuální a odbornou úroveň na výši v souladu s pokroky vědy a techniky. Využívají právo na svobodné rozvíjení tvůrčích schopností a na zvyšování kvalifikace. Získané poznatky využívají v praxi ke zlepšování odborné úrovně a kvality výkonů.
 • Pracovník chrání informace o těch, kterým poskytuje služby, vyšetření, stanovení. Povinnou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před znehodnocením a zneužitím. Respektuje příslušné předpisy a normy zacházení s výsledky a s dokumentací, dodržuje mlčenlivost. Udržuje a prohlubuje rovněž své znalosti o právních předpisech, a dodržuje je v praxi.
 • Pracovníci se vyvarují činnosti, která je v rozporu s platnými předpisy.
 • Pracovníci zabraňují situacím, ze kterých by mohl vzejít konflikt zájmů. Pokud to není možné, oznamují tuto skutečnost vedení laboratoře a podnikají kroky, aby se minimalizoval vliv takových situací.
 • Pracovníci dodržují nejen psané normy a předpisy, ale také nepsané zásady slušných a ohleduplných vztahů. Podílejí se tak na příznivé pracovní atmosféře na pracovišti a utvrzují dobrou pověst laboratoře u pacientů a spolupracujících organizací.

Všichni pracovníci laboratoře svým podpisem stvrdili, že se tímto kodexem řídí.

 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz